Un medicament natural, care salvează rinichii – RENOFIX

Vorbim azi despre un preparat natural născut din căutările unui mare savant: Prof. Dr. Col. (r) Constantin Stan, cercetător științific, expert în radio-biochimie me­dicală și farmaceutică. Numele lui este RENOFIX și promite rezultate de excepție, după doar 12 zile de administrare! Detalii despre be­neficiile medica­mentului pentru bolnavii care se confruntă cu probleme ale tractului urinar am aflat chiar de la creatorul său.

– D-le profesor, ați activat o viață întreagă în Ministerul Apărării Naționale. Cum s-a născut preocuparea dvs. pentru plantele medicinale?

– Interesul meu pentru plante a apărut la o vâr­stă fra­gedă, pe când trăiam ală­turi de bunica mea, care su­fe­rea de afecțiuni reumato­logice la brațe și genunchi. Cum mergeam deseori îm­preună la cules de urzici, primăvara, am observat că mobilitatea pi­cioarelor și fle­­xibilitatea mâinilor i se normalizau după interac­țiu­nea cu urzicile, căpătând cu­lori nor­male, fapt ce m-a determinat să studiez acest feno­men mai târziu.

Eu am activat într-un domeniu important din ca­drul Ministerului Apărării – în serviciul de Apă­rare Chimică, Biologică, Radiologică și Nu­cleară, iar activitatea mea profesională s-a împle­tit într-un mod armonios cu preocuparea pentru plan­tele medicinale, pentru că amândouă au o bază comu­nă: biochimia. Am avut posibilitatea să stu­diez în particular puterile curative ale urzi­cii, iar conclu­ziile la care am ajuns m-au deter­minat să pornesc pe drumul cercetării experi­mentale, pe care nu l-am mai părăsit niciodată. Fascinat de efectele curative ale urzicii, despre care nu se știa mare lucru în acea perioadă, am fost convins că în flora țării noastre există multe alte plante care conțin elemente benefice sănă­tății, așa că mi-am conti­nuat cercetările până în prezent. După 1990, am studiat multe tratate de medicină naturopată, care descriau nu doar me­todele de culegere, uscare, păstrare și utilizare a plantelor medicinale în di­verse rețete pentru sănă­tate, ci și proprietățile cura­tive ale plantelor românești, cunoscute de sute de ani de strămoșii noștri și folosite în mod empiric pentru tratarea bolilor – ceea ce mie mi s-a părut o fascinantă pagină de istorie a medicinei populare!

Dr. Constantin Stan

– Când v-ați convertit interesul în medica­mente?

– Odată, la un curs de Protecție Radiologică din Academia Militară, țin minte că profesorul meu de specialitate și-a exprimat regretul că încă nu s-a inventat un medicament eficient pentru deconta­minarea internă a organismului conta­minat cu uraniu, cu metale grele radio-toxice și cu alte noxe chimice sau substanțe de hazard. Acest fapt mi-a dat imboldul să încep un studiu serios, dorind să descopăr o metodă terapeutică pentru eliminarea din organism a toxinelor și a metalelor grele, ex­trem de nocive pentru sănă­tate! Studiul a început cu observarea reacțiilor dintre precipitații unor com­puși chimici anorga­nici și un catalizator. La final, am realizat că efec­tul clarificator „in vitro” (în eprubetă) era extraor­dinar! Ulterior, am studiat posibilitatea reprodu­ce­rii acestui efect „in vivo”, în capilarele organis­melor vii, și am făcut cercetări preclinice pe ani­male de laborator – și acestea în­cununate de suc­ces. Experimentul a avut loc la „Institutul de Fi­zică și Inginerie Nucleară” din Măgurele. Con­clu­zia: efectul clarificator „in vivo” asupra pre­cipitaților de metale grele din sânge se poate face în condiții de siguranță deplină, prin intermediul a doi compuși cu principii biologic active: Siliciul coloidal organic și Magneziul co­loi­dal organic. Mai târziu, am câștigat un concurs de idei, or­ga­nizat de „Agenția Națională de Știință și Inovare” București, iar ca unic autor și director de pro­gram, am condus cercetarea științifică pen­tru un nou produs fitofarmaceutic: STANCOSIMAGNE FF 6.006, la Universitatea de Medicină și Far­macie „Carol Davila”, în cooperare cu „Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară și Institutul de Bio­chimie al Academiei Române”. Am realizat formula unui produs 100% natural, eficient în de­contaminarea organismului de metale grele și de alți compuși toxici, rezultatele obținute fiind transferate în deplină siguranță în studii clinice pilot pe cazuri umane.

Ulterior, căutând un remediu și pentru infec­țiile urinare și calculii renali, am inventat o for­mu­lă pe bază de pulberi din plante medicinale și alte princi­pii ac­tive, care acționează țintit și asu­pra calculilor renali. Astfel s-a născut RenoFix – un pro­dus natural destinat sănătății întregului tract urinar!

– Concret, ce acțiuni are RenoFix?

– Acțiunea produsului este foarte complexă. RenoFix fa­vo­rizează eliminarea metale­lor grele și a altor toxine pe cale naturală, prin urină, com­pen­sează carențele hidro­mi­ne­rale și asigură principiile bio­logic active pentru regenera­rea celu­lelor, capila­relor și a țesu­turilor din structurile dis­truse de toxi­citate. RenoFix ac­țio­nează be­nefic și asupra in­fec­țiilor rena­le și ale apara­tului urogenital, stopând pro­li­fe­rarea micotică și bacteriană. RenoFix ajută și la eliminarea calculilor, prin me­canisme biochi­mice cunoscute, destructurându-i, iar aparatul uri­nar elimină „resturile” rezultate din acest proces. O altă acțiune importantă, reali­zată tot de princi­piile active din plante, este rege­nerarea țesuturilor și a mucoasei urogenitale.

– Infecțiile urinare sunt foarte frecvent întâl­nite, iar antibioticele n-au prea mare succes în tratarea lor. Este capabil RenoFix să ne scape de aceste probleme?

– RenoFix reușește să elimine infecțiile uri­nare printr-un mod foarte simplu: desprinde și disper­sează focarele de infecții și micoze de pe mucoa­sele urogenitale, stopând practic infecția. Conco­mitent, regenerează structurile organelor afectate, asigurând substanțele necesare pentru recon­stituirea structurilor lezate din cauza to­xicității infecției urinare.

– Diureza este un alt proces important în buna funcționare a aparatului urinar. Ce bene­ficii aduce RenoFix în acest mecanism?

– Plantele medicinale din compoziția Re­noFix au o acțiune diuretică directă. În același timp, acestea contribuie și la normalizarea fluxu­lui de lichide circulante (plasmă, sânge și limfă), resta­bilind ritmul biologic propriu organismului sănă­tos.

– Ați amintit un rol important al produsului RenoFix, pe care doresc să ni-l explicați: rege­nerarea țesuturilor celulare. La ce anume vă referiți?

– Plantele medicinale folosite în rețetă dez­vol­­tă o acțiune de regenerare și reconstituire a fiecărui organ din aparatul urinar. Există stu­dii clinice care confirmă rolul acestor com­puși în regene­rarea celu­lelor, capilarelor și a țesu­turilor afectate de to­xicitatea infecției urinare.

– Cum trebuie adminis­trat tratamentul?

– Depinde ce dorim să tra­tăm. În cazul calcu­lilor re­nali, durata curei este varia­bilă, în funcție de numărul calculilor și de dimensiunile acestora. O cură de 12 zile destructurează și elimină cal­culii de până la 7-8 mm, însă au fost eliminați și calculi de 12-13 mm sau calculi multipli de diferite di­mensiuni în de­cursul acestei perioade. Eco­gra­fia de control e foarte im­portan­tă la finalul curei, pen­­tru depistarea eventualilor cal­­culi remanenți. Pre­zența cal­­culilor incomplet destruc­turați im­pune con­tinuarea curei, fără pauză, cu încă o doză (o cutie), după schema din prospect, altfel calculoza poate recidiva!

În cazul infecțiilor urinare, durata curei de­pin­­de de vechimea infecției și de încărcătura bac­teria­nă sau micotică. Infecțiile cronice pot fi mai greu de tratat, e nevoie uneori de cure prelungite, mai ales dacă s-au făcut tratamente antibiotice care au dus la rezistența agenților patogeni. Pen­tru reduce­rea riscului de reapariție a calculilor renali sau a infecțiilor urinare, recomandăm con­tinuarea curei în scop profilactic, încă două luni, cu patru capsule zilnic.

– RenoFix e deja disponibil în farmacii? De unde poate fi procurat?

– RenoFix se poate procura în farmaciile din întreaga țară, fiind disponibil și în magazinele online de specialitate.

Articolul a fost publicat în Martie 2021, în Formula AS, cu nr. 1455 de către Florentin Popa.

Despre Renofix

RenoFix este compus din pulberi de la 4 plante medicinale, din flora României (urzică, afin, mușețel, coada-calului). Cu o for­mulă românească brevetată, având efecte dovedite asupra pietrelor la rinichi, Renofix contribuie la elimi­narea lor și înlătură disconfortul și ameliorează simptomatologia din colica renală. În plus, luptă împotriva infecțiilor urinare recurente.

Încearcă Renofix

elimină infecțiile urinare, pietrele la rinichi și detoxifică-ți organismul!